krystaliczna diamentowa

GPRAME5.5-2001

Diament jest krystaliczn? form? w?gla. Twardo?? diamenty i wysokie rozproszenie ?wiat?a sprawia, ?e jest szczególnie przydatny do zastosowa? przemys?owych i bi?uterii. Diamenty s? specjalnie znany jako minera? z superlatyw cech fizycznych. Co czyni je ?wietnymi ?ciernych, poniewa? mog? one by? porysowane tylko przez inne diamenty. Funkcja ta oznacza równie?, ?e posiadaj? polsk? bardzo dobrze i zachowuje po?ysk. Oko?o 120 milionów karatów, 25 000 kilogramów diamentów wydobywa rocznie. Te diamenty maj? o ??cznej warto?ci prawie dziewi?ciu miliardów dolarów ameryka?skich. “Diament”, nazwa pochodzi od staro?ytnego greckiego s?owa, które oznacza “nie da si? oswoi?”. Cenione jako gem odk?d ich zastosowania jako ikon religijnych w Indiach prawie 2500 lat temu. “Diamenty s? najlepszym przyjacielem dziewczyny”. Zosta?y one szeroko stosowane w wierte? i narz?dzi do grawerowania si?ga pocz?tku ludzkiej historii na ich w?a?ciwo?ci fizyczne. Ze wzgl?du na popraw? techniki ci?cia i polerowania popularno?? diamentów wzros?a od pocz?tku 19 wieku. Prawie 4 razy wi?ksza ilo?? naturalnych diamentów s? produkowane syntheticly ka?dego roku. Te syntetyczne diamenty s? zazwyczaj klasyfikowane ze wzorami niskiej jako?ci iw rezultacie nadaj? si? tylko do u?ytku przemys?owego klasy. Wi?kszo?? naturalnych diamentów pochodz? z centralnej i po?udniowej Afryce. Z drugiej m?dry, ?e cho? znacz?ce ?ród?a mineralnych zosta?y odkryte w Rosji, Kanadzie, Brazylii i Australii. Generalnie diamenty wydobywane s? z rur wulkanicznych. Rury wulkaniczne g??boko w ziemi, gdzie wysokie ci?nienia i temperatury pozwala na tworzenie si? kryszta?ów. Podlega cz?stym kontrowersji, wydobywaniem i dystrybucj? naturalnych diamentów, wzbudzi? du?e zaniepokojenie sprzeda?y przez afryka?skich grup paramilitarnych. Jako previosuly wspomniano, ludzie maj? w stanie dostosowa? si? do wielu zastosowa? diament ze wzgl?du na niezwyk?e w?a?ciwo?ci fizyczne. Najbardziej znanym z tych wszystkich w?a?ciwo?ci jest niezwyk?a twardo?? diamentu.

Wybierz w?asne style jubilerskie

GPRMUL-53052

Gdy chcesz kupi? bi?uteri?, trzeba wybra? taki, który mo?e komplement formalnego stroju lub do noszenia w trybie dziennym. Nie jest tanio kupi?, wi?c zastanów si? dobrze, zanim zdecydujesz. Je?li w podj?ciu w?a?ciwej decyzji, ?e wybrane style bi?uteri? mo?na zwróci? uwag? na swoje najlepsze cechy lub ewentualnie zamaskowa? mniej po??dane obszary. Wybór stylu bi?uterii b?dzie subtelnie wp?ywaj? na innych wyobra?e?, wi?c jakie s? tam wskazówki, które pomog? Ci wybra? najbardziej pochlebne bi?uteri?? Kolczyki: G?ównym czynnikiem przy wyborze kolczyk jest kszta?tu twarzy. Kszta?t twarzy jest wa?ne przy wyborze kolczyków. kszta?tów twarzy s? ogólnie podzieli? na: owalne, prostok?tne, okr?g?e, kwadratowe i serca. Osoby o owalnym kszta?cie twarzy mo?e nosi? dowolny styl podczas gdy inni ludzie powinni szuka? stylów, które kontrastuj? swój kszta?t twarzy. Wybór obr?cz lub przycisku styl dla okr?g?ej twarzy pragnie podkre?li? jedynie okr?g?y kszta?t. Kwadratowy lub d?ugie kszta?ty b?d? de-podkre?li? okr?g?? twarz. Tak samo jest w przypadku innych kszta?tów twarzy; d?uga, prostok?tna twarz nale?y trzyma? z dala od d?ugich, wisz?cych kolczyków i wybra? mniejsze ko?ki zamiast. Kwadratowe powierzchnie musz? mi?kko?? okr?g?ych lub obr?czy kolczyki i twarzy w kszta?cie serca s? dope?niane trójk?tnych kszta?tów z szerokiej podstawie, która kontrastuje w?ski podbródek. Naszyjnik: Wybór naszyjnika mo?na zminimalizowa? lub podkre?la? swoj? wielko??. Je?li chcesz utworzy? lub podkre?li? wy?szy pojawienie wybra? d?u?sze naszyjniki i kszta?ty V. Naszyjnik, który mie?ci si? obok bustline ale powy?ej pasa b?dzie wyd?u?ona podczas odtwarzania stylu naszyjnik w kszta?cie litery U lub krótszy naszyjnik spoczywa na ko?ci piersi skraca swój wygl?d. Wielko?? twojego naszyjnika powinny by? równie? brane pod uwag?. Fuller dane mog? uzupe?nia? swoje proporcje z wi?kszymi, chunkier kawa?ków, które przerastaj? osob? z mniejsz? ram?. Bransoletki i pier?cionki: Podobne wytyczne powinny by? przestrzegane w bransolety i pier?cionki jak z wyborem naszyjnik. Kobiety ?redniej budowy i wysoko?ci znajdzie szerokie bransoletki wi?kszo?ci bezp?atne. Drobna kobieta powinna wygl?da? na bardziej delikatne kawa?ki i wysokich lub pe?nych kszta?tach kobiety powinny warstwie kilka ma?ych lub szerokie bransoletki, unikaj?c bardzo delikatnych elementów, które mog? wygl?da? utracone. Przy wyborze pier?cienie upewni? si?, ?e ustawienie nie obejmuje swoj? golonka co nie tylko spowoduje palce patrze? krótki, ale mo?e zak?óca? ruchu i komfortu. Krótsze palce korzysta? z ustawie? owalnych natomiast d?u?sze palce wygl?daj? najlepiej z szerokimi zespo?ami lub prostych, okr?g?ych ustawie?. Co lubisz, a chc? posiada?: Cho? wytyczne te mog? wp?ywa? na rodzaj bi?uterii wybierzesz mo?esz by? pewien, ?e istnieje wiele, wiele mo?liwo?ci wyboru dla wszystkich gustów i okazjach, niezale?nie od kszta?tu i wielko?ci. Powy?sze s? wytyczne. Najwa?niejsz? wszystkim wybiera to, co kochasz. To ci, którzy je nosz?. Nawet je?li te wybra?cy s? idealne do kszta?tu i wielko?ci nominalnej, ich nie lubi. Nie ma sensu kupowa?. U?yj poczucie zdecydowa?, który z nich jest najlepszy dla Ciebie.

Bransoletki Charm

GPPIRU-34062

Przez wieki, amulety zosta?y wykorzystane jako medium dla przes?dów religijnych i mody. Staro?ytni Egipcjanie po raz pierwszy u?yty amulety urok zyska? przychylno?? bogów i uzyska? przej?cie do ?mierci. Pó?niej, amulety by?y wykorzystywane do odp?dzania z?ych si?, a tak?e by?y wykorzystywane przeklina? wrogów. By?o to w epoce wiktoria?skiej, która czaruje wyros?a z ich tradycyjnym obrazem duchowych i zabobonnych obiektów. Queen Victoria Anglii zacz?? nosi? bransoletki Charm jako modny i zacz?? tendencj?, która przetrwa?a przez wieki. Mówi si?, ?e królowa Wiktoria nosi? bransoletk? ma?ych medaliony, które zawiera?y fotografie swojej rodziny. Do tego okresu w historii, bi?uteria cechowa? niepor?czne ozdoby ze z?ota, srebra, diamentów i rzadkich klejnotów. Jednak osobliwy urok bransoletki zrewolucjonizowa? koncepcj? bi?uterii z ich delikatne i artystycznego wygl?du. Charm bransoletki otrzyma? nag?e o?ywienie w okresie I wojny ?wiatowej. ?o?nierze w drodze do domu odebra? uroku bransoletki dla swoich bliskich, jako pami?tki z ziem ich odwiedzi?. Wojny dobieg?a ko?ca, ale poj?cie uroku bransoletki kontynuowane. Dzi?, uroku bransoletki s? bardzo popularne, zw?aszcza w?ród dziewcz?t w ich nastolatków. Nie s? one ograniczone d?u?ej do górnych warstw spo?ecze?stwa, jak to mia?o miejsce wcze?niej. Charm bransoletki s? w ró?nych kszta?tach i rozmiarach i mog? by? noszone jako bi?uteria dorywczo lub formalnych okazjach, w zale?no?ci od ich stylu. Charm bransoletki zawiera? wszystko, od zwierz?t i kwiatów do znaków zodiaku i birthstones, co czyni je doskona?ym element prezent na ka?d? okazj?. W wi?kszo?ci przypadków, amulety s? ?atwo wymienialne na bransolecie, wi?c mo?na dopasowa? swój nastrój lub specjaln? okazj?. Dzi?ki swojej niezwyk?ej i delikatnego wygl?du, skomplikowanych pi?kna i magiczna aura, urok bransoletki na pewno wype?ni? nich ?ycia w dobrym stylu i podniecenia.

De Beers i przemys?u diamentowego

mult-color-semi-precious-gemstone-silver-pendants-762

Kiedy De Beers pierwszy zacz?? aktywnie wydobycie pod koniec 1800 roku, mieli ci??kie zawody De Beers zacz?li u?ywa? kontrolowanego niedoboru swoich diamentów jako centrum swoich kampaniach reklamowych. W pewnym momencie w historii, jest powiedziane, ?e De Beers mia? kontrol? nad 80% rynku diamentów, dzisiejsze szacunki s? znacznie ni?sze w 40% do 50%, jednak jest to wci?? wystarczy mie? ?cis?? kontrol? cen i dostaw. De Beers ma kontrol? nad kopalniami i sprzedaje swoje gem klasy diamenty na rzecz spó?ki zale?nej DTC (Diamond Trading Company) do ci?cia i polerowania. De Beers odnios?y ogromny sukces w swoich strategiach marketingowych. W centrum swojej strategii marketingowej jest ??czenie diamenty z d?ugoterminowymi romantycznej mi?o?ci. Obr?czki s? obecne w wielu kulturach od czasu 1400, ale zazwyczaj nie zawieraj? diamenty. De Beers jest uwa?ane za odpowiedzialne za pier?cionek zar?czynowy diament standard w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. U?yli równie? swoje umiej?tno?ci marketingowych ustali? standardow? kwot?, która w przysz?o?ci stajennych powinna wyda? na pier?cionek z brylantem. To jest zwykle uwa?ane za spo?ecznie poprawne dla cz?owieka wyda? równowarto?? jednego do dwóch miesi?cy wynagrodzenia na pier?cionek z brylantem, ?e odkupi. De Beers obejmuje nawet tych wydatków wytyczn? na swojej stronie internetowej. De Beers has?o “diament jest zawsze” nadal jest jednym z najbardziej udanych w historii po?owów zwrotów reklamowej. De Beers pracowa?y po??czy? swoje diamentowych pier?cionków z ide? wiecznej mi?o?ci. Slogan ma równie? na celu ustalenie poj?cia, ?e diament jest co?, co powinno by? przechowywane przez odbiorc?, a nie odsprzeda?y. De Beers ma nadziej?, ?e b?dzie zach?ca? do zakupu nowych diamentów zamiast zakupów za po?rednictwem rynku wtórnym. Ze wzgl?du na De Beers, diament kontynuowa?a wzrost warto?ci, jak ludzie na ca?ym ?wiecie, aby po??czenia mi?dzy zakupem diament i ich d?ugoterminowe relacje mi?osne.

Odzie? Artyku? Bransoletki

GPPEMCZ-96036

Bransoletki s? wyrobem odzie?y lub bi?uterii, które s? noszone wokó? swojego nadgarstka. Cz?sto bransoletki wykonane s? z tkaniny lub metalu, a czasem nawet z kamieni, drewna, a nawet materia?ów szlachetnych. Prawie ka?dy b?dzie mia? nosi? bransoletk? w pewnym momencie w ich ?yciu. Cz?sto nawet nosi? bransoletki, nawet nie my?l?c o tym. Prostym przyk?adem jest to w celach medycznych i identyfikacyjnych, takich jak plakietek i warunków zdrowotnych w szpitalu. Jedn? z pierwszych wielkich mód z braclets aby porusza? si? by?o w 1980 roku, z ‘snap bransoletki “. bransoletki Snap by?y metalowe bracelts które zosta?y pokryte filcu lub innego mi?kkiego materia?u. Ich kszta?t by? taki, ?e mo?e trzyma? albo prost? pozycj?, albo by? “p?k?o”, owin?? wokó? swojego nadgarstka. Obecnie mamy zamiar za po?rednictwem innego moda, która jest, ?e z gumy silikonowej bransoletki, które zazwyczaj maj? jaki? rodzaj pisania na nich symbolizowa? lub wspieraj? co?. Te bransoletki zosta?y spopularyzowane przez ?ó?te bransoletki Livestrong, która jest organizacj? charytatywn? Lance Armstrong dla Cancer Research / ?wiadomo?ci. Te gumowe bransoletki s? równie? powszechnie znany jako “opaski”, “zespo?y Baller” lub “zespo?y baller id ‘. Nie zawsze jest to prawda, ale tak jak w powy?szym przyk?adzie bransoletki s? cz?sto razy symboliczne czego?. Innym przyk?adem symbolicznego wykorzystania bransoletki, jest to, ?e z przyja?ni? bransoletki, które s? zazwyczaj wykonane samodzielnie bransoletki podane z jednego do drugiego znajomego symbolizowa? ich zwi?zek. Bracelts w najró?niejszych kszta?tach i rozmiarach, a mo?e by? bardzo przydatny sposób, aby przypomnie? sobie co? warto?ciowego, a nadgarstek idzie wsz?dzie robisz.

Stworzy? doskona?y prezent z w?oskich Charms

GPPBON-6029

Je?li lubisz zbierania bi?uteri? z osobistym znaczeniu lub podaj?c je jako prezenty, uwa?aj? w?oskie wdzi?ki! S? to najbardziej przyst?pny sposób, aby utworzy? spersonalizowan? bransoletki o niepowtarzalnym znaczeniu. I nie jest to niesamowite odmiany do wyboru. Czy kochasz psy, koty, lub chcesz co? oznaczaj?cy rodzin? lub hobby, to ju? wszystko! I, w przeciwie?stwie do swoich klasycznych odpowiedników zwisaj?cymi, w?oskie wdzi?ki ??czy? ze sob?, tworz?c p?ask? bransoletk?; bardziej wyrafinowany wygl?d cieszy? przez kobiety w ka?dym wieku. Nic dziwnego wi?c, ?e dziesi?tki tysi?cy kobiet rocznie zebra? w?oskie wdzi?ki i da? je jako prezenty. Jak zacz??? ?atwo! Ilekro? kupuje dla siebie lub jako prezent, pierwsz? rzecz?, któr? musisz zrobi?, to dosta? “bransoletk? starter” zawieraj?cy puste linki. Nast?pnie uzyska? dodatkowe 4-5 wdzi?ki zacz?? bransoletk?. Odbiorca mo?e ?atwo zast?pi? puste linki rozrusznika bransoletki z uroków da? im – oraz wszelkich innych osób, które otrzymuj? w przysz?o?ci – opracowanie unikaln? bransoletk? w czasie. Secret Wybór jako?ci w?oskie Charms Gdy chce kupi? w?oskie wdzi?ki, wa?ne jest, aby wzi?? pod uwag? jako??. Rzeczywi?cie, istnieje tak wiele miejsc sprzeda?y tych rzeczy, ?e czasami trudno jest oddzieli? dobro od z?a. Oto kilka rzeczy, na które trzeba uwa?a?: * Upewnij si?, ?e s? one wykonane ze stali nierdzewnej (w miejscu, gdzie je kupi? powinien powiedzie?.) Je?li naprawd? chcesz dosta? techniczne, zapyta? ich, co gatunek stali nierdzewnej swoje wdzi?ki s?. Powinni wiedzie?, zw?aszcza je?li twierdz? oni sprzeda? “bezpo?rednia”, poniewa? na ko?cu produkcji stali nierdzewnej jest dok?adne klas * Charms oznaczone logo lub markowych na plecach s? uwa?ane wy?szej jako?ci. Nigdy nie wiadomo, ale generalnie unika? linki, które s? “puste” / nie maj? logo na plecach. Co z uroków, które mówi? “Stal” z ty?u? Có?, widzia?em kilka, które by?y na pewno nie ze stali nierdzewnej … wi?c nale?y zachowa? ostro?no??. * Upewnij si?, ?e witryna, któr? zamawianie z ma gwarancj? zwrotu pieni?dzy i sprawd? wszelkie uwagi klientów zamieszczonych tam. * Wa?ne jest, aby zamówi? wdzi?ki, które s? pokryte ?ywic? epoksydow? ochronnej. W przeciwnym razie b?d? one zetrze?! Je?li strona nie okre?la, czy s? czy nie poprosi?. * Przekonasz si?, ?e wiele witryn sprzeda? “18kt Gold” w?oskie wdzi?ki. Có?, z nielicznymi wyj?tkami, jest to z?oto-tone, a nie sprzedawane 18kt z?ota. Wystarczy upewni? si?, ?e je?li p?acisz 18kt cen z?ota (18 $ + za uroku), ?e rzeczywi?cie coraz 18kt z?ota. Ponownie, prawie wszystkie miejsca sprzeda?y 18kt goldtone (lub z?oto akcentowane) wdzi?ki. Po co p?aci? $ 18 dla tego samego produktu, je?li mo?na uzyska? w ramach 3 $ … a nawet za 2 $, a czasem 1 $ / uroku? * Uwaga na temat opieki: Nawet charms ze stali nierdzewnej mog? zmienia? kolor pod wp?ywem chemikaliów, ?rodków czyszcz?cych i rozpuszczalników. Unika? chlor i ?adnych agresywnych ?rodków chemicznych. Co z chi?skiej produkcji w?oskich Charms? Tak, wiele osób zadaje to pytanie. Bardzo niewielu kupcy przyzna? … ale prawie wszystkie w?oskie wdzi?ki sprzedawane w Internecie s? produkowane w Chinach. Teraz, co z uroków, które mówi? “importowane z W?och?” Dobrze, ?e to mi?e, ale czy wiesz, ?e wiele z tych miejsc po prostu kupi? chi?skie robione w?oskie wdzi?ki za po?rednictwem firmy importowej we W?oszech. Tak, tak, oni “importowane z W?och”, ale je?li my?lisz, ?e jeste? coraz rzemios?a w?oski produkt … pomy?l jeszcze raz! Oni wci?? produkowany w jednym z trzech g?ównych fabryk w Chinach. Charms, które s? idealne na prezenty? Có? … tak naprawd?, wszystkie z nich! Amulety, które s? szczególnie popularne s? w przypadkowej kolejno?ci: 1). Charms serca, 2) wst??ka (esp Pink Ribbon) Amulety, 3) Ameryka?ska flaga, 4) Kwiaty, 5) Rodzina i kocham moje dzieci typu charms, 6 ) Birthstones, 7) Ró?ne s?owa i zwroty takie jak “Sen …”, “5-osobowa rodzina”, “dziecko Bo?e”, itp 8) amulety religijne, takie jak krzy?e, itp Jak wida?, mo?liwo?ci s? ograniczone jedynie przez wyobra?ni?!

Costume Jewelry daje gwiazda filmowa Sparkle

GPRCICZ7-94003

Je?li jeste? kobiet?, chyba, ?e lubisz gra? w Ubierz si? jak ma?a dziewczynka. Twój strój mo?e mie? to sukienki Ksi??niczka i zabawa bi?uteri?. To bi?uteria zabawa jest znany jako bi?uterii, i cho? jeste? doros?a, nadal istnieje wiele sposobów, które mo?na nosi? bi?uterii. O Costume Jewelry Bi?uterii jest bi?uteria, która jest wykonana wygl?da? drogie, ale w rzeczywisto?ci nie jest wcale. Jako takie, mog? by? stosowane do wielu ró?nych celów, najcz??ciej w celach strój. Na przyk?ad, powiedzmy, ?e idziesz na imprez? ubrana jak ksi??niczka, tak jak to robi?a w dzieci?stwie. Twoja bi?uteria mo?e sk?ada? si? z tiara i naszyjnik i bransoleta wykonane z diamentów i szmaragdów faux. Bi?uteria mo?e wygl?da? do?? tanie, too. Je?li szukasz uczestniczy? w imprezie kostium, w którym wygl?daj? do?? skandaliczne, nosi? bi?uterii, który wygl?da tak, jakby ma zamiar zerwa? w ka?dej sekundzie. To pozwoli?oby na naprawd? zabawnych akcesoriów stroju. Wierzcie lub nie, wiele z pozoru drogich kamieni, ?e gwiazdy filmowe nosili w starszych filmach by?y przyk?ady bi?uterii. Powodem tego by?o, bo studia filmowe by?y cz?sto bardziej zainteresowani wydaj? pieni?dze na zestawy. Obecnie jednak, mo?na zobaczy? prawdziw? bi?uteri? prawie ca?y czas w kinie, poniewa? niektóre firmy bi?uteria pozwalaj? aktorek nosi? je jako sposób promowania bi?uteri?. By? mo?e najlepsz? cz??? o bi?uterii jest to, ?e nie trzeba by? zbyt wymagaj?cy, jak wygl?daj?, bo ceny s? zazwyczaj tak tanie. Jednak?e, je?li masz zabytków ustawiony na kawa?ku bi?uterii, który zosta? spreparowany tak, ?e naprawd? wygl?da prawdziwe, mo?e w efekcie p?aci? wi?cej pieni?dzy. Ten rodzaj bi?uterii nie zawsze jest stosowany do stron tematycznych, jednak. Niektórzy ludzie nie maj? wystarczaj?co du?o pieni?dzy na prawdziwej bi?uterii, wi?c zamiast zakupie bi?uterii, dzi?ki czemu mog? one wygl?da? tak, jakby naprawd? mo?na sobie pozwoli? na zakup prawdziwej bi?uterii. Wi?c pozostaje pytanie, gdzie mo?na znale?? bi?uterii? Mo?na znale?? tego rodzaju bi?uterii nigdzie w sklepach kostiumów do domów towarowych. Mo?na równie? znale?? ten bi?uteria online za po?rednictwem wielu ró?nych stron. Z w?a?ciwego badania, jeste? pewny, aby znale?? jaki? interesuj?cy bi?uterii.

Wybór diament z 4 Cs

GPRMOA4.5-51002

Diamenty – najlepszy przyjaciel dziewcz?t! Dlaczego dziewczyny kochaj? diamenty? Dlaczego s? tak cenne? Czy to ze wzgl?du na ich pi?kno i wytworno?ci? Dyskusja o zakupie. Zakup diament mo?na testowa? nerwy nawet najbardziej bystry kupuj?cego – co zwraca? uwag?? Co oznaczaj? terminy oznaczaj?? Co sprawia, ?e jeden diament wart wi?cej ni? innym? Gdy pojawi si? w sklepie z brylantem i próbowa? kupi?, ale nie wiem, co ró?ni si? od tego jednego i tego. Cho? te dwa maj? tak? sam? wielko?? i karat, cena mo?e by? zupe?nie inna. Czemu? Oto prosty przewodnik po zasadniczych elementów klasyfikacji diamentów. Zrozumienie tych poj?? pomo?e Ci ustali? z dostawc? cechy dla Ciebie najwa?niejsze, zapewniaj?c Ci najlepsz? diament za swoje pieni?dze. rzeczoznawcy Diamentowe poszukiwania czterech cech w diament podczas rozeznawania jego warto??. Powszechnie nazywa si? “4 Cs” s? to: wycinanie, jasno??, Carat i kolorów. CI?? Istniej? 2 du?e aspekty CUT. 1. Jako?? ci?cia – wp?ywaj?cej na blask diamentu – druga odnosi si? do rzeczywistego kszta?tu rombu. 2. Kszta?t – Diamenty s? dost?pne w wielu kszta?tach. Niektóre z bardziej powszechne s?; okr?g?e, owalne, gruszka (w kszta?cie ?ezki), serce, ksi??niczka (kwadrat kszta?cie), Emerald (prostok?tny kszta?t), markizy (pi?ka no?na kszta?cie) i okr?g?e. Spo?ród wszystkich dost?pnych kszta?tów, okr?g?e diamenty s? najcz??ciej kszta?t mo?e by? poci?te na wydzielaj? najwi?kszy blask. Jasno?? zale?y od zdolno?ci odbijania ?wiat?a diamentu. Jako?ci oszlifowany diament b?dzie mia?a aspekty pochylony w celu odzwierciedlenia najwi?ksz? ilo?? ?wiat?a. Strze? diamentów ci?te, aby utrzyma? wy?sz? wag? w karatach rezygnuj?c jednocze?nie ci?cie dobrym k?tem, jak to b?dzie znacznie zmniejszy? blask. PRZEJRZYSTO?? Diamenty z naturalnych ?róde? s? przedmiotem indywidualnych wad, w tym pierwiastków ?ladowych i zarysowaniami. Diament bez tych cech nazywa si? bez zarzutu i jest najrzadszy rodzaj. Chocia? te wady cz?sto nie s? widoczne go?ym okiem, wp?ywaj? one na odbijaj?c? ?wiat?o w?a?ciwo?ci diamentu, które wp?ywaj? na ogóln? po?ysk. Diament jasno?? jest klasyfikowana w nast?puj?cy sposób: Flawless, IF, VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, SI3, I1, I2 i I3. KARAT Karat pomiar masy diamentu. Jeden karat mo?e by? równie? okre?lane jako “100 punktów. Oznacza to, ?e pó? karatowego b?dzie wymieniony jako ’50 punktów “i tak dalej. Im wi?kszy diament jest bardziej kosztowne staje. Poniewa? wi?ksze diamenty s? znacznie rzadsze koszty wzrosn? znacz?co z ka?dym wzrostem wielko?ci. Jeden karatowego diamentu b?dzie wi?cej ni? podwoi? koszt pó? karata, jednak pier?cie? z wieloma diamentami, które maj? ??czny ci??ar jednego karata b?d? ta?sze ni? jednego kamienia tego ci??aru. KOLOR Istnieje wiele kolorów, które nazywane diament diamenty fantazyjne. Ale przewa?nie diamenty zostan? ocenione na alfabetycznej skali od D do Z. A typowej “bia?ej” diament powinny by? bezbarwne, jak to mo?liwe – rating “D” jest najrzadszych i najbardziej po??dane. Przy wyborze bezbarwny diament to najlepiej zatrzyma? si? w przedziale DJ lub diament b?dzie mia? ?ó?ty odcie?, który zmniejsza warto??. Im mniej naturalny kolor diament ma wi?cej kolorów pojawi si? miga odbicie w pryzmacie. diamenty “fantazyjne” (diamenty z ratingiem nad Z) s? w ró?nych odcieniach i obejmuj? kilka znanych diamentów, takich jak diament Niebieski nadziei. Gdy zdecydujesz si? kupi? diament, nale?y pami?ta? o tych 4 Cs jako czynnik zakupem rozwa?enia. Potrzeba lat, aby zdoby? specjalizacj? w tej dziedzinie. Dlatego te?, przynajmniej nale?y zwróci? uwag?, czy które funkcje s? najwi?ksze znaczenie dla ciebie, a przy odrobinie wiedzy wybra? diament, który b?dzie pomie?ci? najwi?ksz? warto?? i sentyment dla swojego bud?etu.

Wybór najlepszego Diamentowy pier?cionek zar?czynowy

GPRBCH6.5-8048

Gratulacje! Zdecydowa?e? si? zanurzy? i poprosi? ukochan? o r?k?. Zosta?a? oszcz?dzania przez wiele miesi?cy i jeste? gotowy, aby zdecydowa? si? na ringu. Ale w jaki sposób mo?na si? upewni?, ?e s? rzeczywi?cie coraz pier?cie?, który jest godny swojej przysz?ej panny m?odej? Oddychaj ?atwe – w tym artykule podamy Ci kilka prostych wskazówek dotycz?cych wyboru najlepszego pier?cionek zar?czynowy diament. Przede wszystkim wa?ne jest, aby upewni? si?, ?e traktuj? ten zakup takiego przedsi?wzi?cia jest. Pomy?l o tym; Pier?cie? ten zawsze b?dzie reprezentowa? pocz?tku swojego ?ycia razem, a chcesz go odzwierciedla? wag? tego. Maj?c to na uwadze powy?sze, nale?y upewni? si? najpierw zapisa? do?? pieni?dzy, by kupi? odpowiedni pier?cie?. Teraz nie jeste?my sugeruj?c pier?cie? kupisz musi rozbi? bank, jak wszyscy maj? ró?ne bud?ety. Co proponujemy jest jednak to, aby upewni? si?, ?e pieni?dze od?o?y? na bok, dzi?ki czemu nie s? zmuszane do otrzymania czego? mniej, ni? ty (i ona) chce OK, wi?c jeste? gotowy do rozpocz?cia patrz?c na pier?cienie. Co jest pierwsz? rzecz?, któr? nale?y przekroczy? swój umys?, kiedy rozpocz?? ten proces? Czas si? dzieje – je?li powiedzia? twój ukochany, wygrywasz nagrod?! Znaj?c swoje sympatie i antypatie, b?dzie dobrze przygotowany do rozpocz?cia zaw??enie du?ej ilo?ci opcji. Ona lubi ?ó?tego z?ota lub bia?ego z?ota? Czy ona tendencj? do noszenia bi?uterii g?o?no, czy te? wola?aby zani?one styl? Zwracaj?c uwag? na jej nawyków bi?uteri? w tygodniach i miesi?cach poprzedzaj?cych przygody pier?cienia, b?dziesz mia? lepszy pomys?, co szukasz Nast?pnym krokiem jest skorzysta? z pomocy swojej rodziny lub przyjació?. Teraz, to cz?sto mo?e by? delikatna sytuacja, gdy? jest to cz?sto trudne dla ludzi, aby utrzyma? w tajemnicy. Ale je?li jest jedna osoba A) zna j? bardzo dobrze i B) nie ma du?e usta, to jest osoba, z któr? trzeba mówi? do. B?d? one w stanie dostarczy? z wami kilka wskazówek, które nie mog?y by? uznane za Teraz przejd?my do samego pier?cienia. Nie masz w?tpliwo?ci s?ysza? o 4 C-tych brylantowym pier?cieniem (krój, kolor, jasno?? i karatowego), ale które C s?dzisz powinno by? twoim najwi?kszym problemem? Bez w?tpienia, jest to krój diamentu. Wybieraj?c odpowiedni krój dla jej stylu, b?dziemy mie? pewno??, ?e absolutnie kocha pier?cie?. Jak mo?esz to robi?? Wystarczy u?y? ?ywe wzrok oczu (lub pomocy lupy jubilera) w celu dok?adnego zbadania diament. Je?eli nó? zrobi? w?a?ciw? prac?, diament b?dzie odzwierciedla? i b?yszcz? z wielu punktów widzenia. Patrz?c na wielki diament, nigdy nie znajdzie matowy obszar Wreszcie, wa?ne jest równie?, aby wybra? w?a?ciw? kszta?cie diamentu dla swojej narzeczonej-to-be. Ponownie, trzeba mie? ca?kiem dobry pomys? swoich upodoba? (na podstawie uwag mo?e ona dokona?y lub obecne gusta bi?uteria).Nie wszystkie diamenty s? tworzone okr?g?e – mo?e ona preferuje owalne lub kwadratowe. Nale?y zwróci? szczególn? uwag? na ni? i ta opcja powinna by? widoczna! Wybór najlepszego diamentowy pier?cionek zar?czynowy dla kobiety w swoim ?yciu nie musi by? trudne. W rzeczywisto?ci, to wydaje si? wr?cz proste w porównaniu do nast?pnego kroku – popping pytanie! Niestety, nie mamy ?adnej pomocy tam na ciebie. Powodzenia i ?yczymy wszystkiego najlepszego w nadchodz?cych ?lub!

BI?UTERIA DO STROJU

STBON-11020

BI?UTERIA DO STROJU Zgodnie z prawem natury, kobiety s? bardziej ni? m??czy?ni pi?kne stworzenia i zawsze stara? si? poprawi? swoj? urod? z ró?nych ?rodków niezale?nie od ?rodków odwo?awczych b?d?cych naturalnym lub sztucznym. Od niepami?tnych czasów kobiety znane s? stale tworzone lub ponownie tworzone ró?ne sposoby, aby wygl?da? pi?kniej. S? one wykorzystywane do projektowania, ?cieg i tworzy? w?asne ubrania tak, aby wyró?nia? si? od innych. Gdy ubrania sta?y si? przyziemne, wymy?lono ozdób. Zdobi si? z tymi fineries i doda? my?lnik glamour z tych ozdób do nawet najprostszych ubrania nosili. Od kobiet epoki kamienia nie oddawa? si? w jubilerskich. Nawet w tamtych czasach, wi?? mi?dzy kobiet? i bi?uterii sta?o si? oczywiste. WSPOMNIENIE Droga przed odkryciem metali szlachetnych, takich jak z?oto, srebro, mied? lub br?z itp kobiet umia? ozdabia? siebie. U?ywali morskich muszli, konch morskich i innych drobnych kamieni i materia?ów do tworzenia jubilerskich. Konieczno?? patrzenia ?adniejsza ni? inni utorowa? drog? dla bi?uterii i to nie mniej ni? jego ewolucji, ?e s? to teraz tutaj, aby wszyscy mogli podziwia?. Uzbrojony kreatywno?? i wyobra?nia jubilerów maj? pochodzi? z niezliczonych wzorów i niezliczonych nowych rodzajów metali i kamieni da? odmiany. Ró?norodno?? w bi?uterii pozostawia ludzi zdumiony jak id? przesz?o?ci ka?dym sklepie jubilerskim. Miliony ludzi podziwia? bi?uteri?, ale ze wzgl?du na ich wysok? warto?? tylko niewielu mo?e faktycznie posiadaj? tych ekstrawaganckich ozdób. Zwyk?e kobiety z klasy ?redniej s? pozbawieni bardzo drogiej bi?uterii delved rozwi?zania tego problemu, a tym samym z poj?ciem kostium-bi?uteria urodzi?. OLD IS GOLD Wcze?niej bi?uteria by?a o pó?szlachetne, metale sztucznych pokrytych z?otem i srebrem polskim i innymi kawa?kami lustra, kamienia lub patch robót budowlanych, muszli lub kolorowych nici itp bi?uteria te zosta?y zaprojektowane maj?c na uwadze, klasy ?redniej i biednych kobiet i dziewcz?t, którzy nie mogli sobie pozwoli? wyda? du?o na jubilerskich i te kobiety, które lubi? nosi? Jewelleries w?a?ciwie skoordynowane z ich ubrania. Stopniowo bi?uteria sta?a si? bardzo popularna w?ród kobiet wszystkich dziedzinach ?ycia. Projekty kostiumów-jubilerskich prze?cigali tradycyjne Jewelleries tak bardzo, ?e ludzie rozpocz??a preferuj?c kostium-bi?uteria do tradycyjnych wyrobów jubilerskich. Widz?c popularno?? jubilerskich, jubilerów postanowili po??czy? dwa ró?ne style. Zatem kostium bi?uteria, ?e teraz natkn?? s? po??czeniem tradycyjnych kamieni, metali szlachetnych itp w nowoczesnej formie. Pokolenie Kolejna wersja bi?uterii jest idealnym zmodernizowany mieszanka mody, glamour i tradycji z oczywi?cie odcieniem diamenty, hojny poszycia z?ota i srebra lub bardziej po??dane platyny z odrobin? o?lepiaj?cym blaskiem ze wzgl?du na mark?. JEWELERY GENEXT Ludzie s? teraz bardziej mod? i ch?ci? pozostawienia wp?yw w uk?adzie spo?ecznym s? wykluczaj?c powtarzaj?ce si? wzory. Ta nowa rasa ludzi ?wiadomych mody rosn? wyk?adniczo; tworz?c ogromny rynek nie tylko kostium jubilerskich, ale tak?e w projektowaniu bi?uterii. Bi?uteria jest nie tylko zaprojektowane zgodnie z trendami mody, ale równie? w zale?no?ci od gustu i preferencji nabywców. Jak na przyk?ad podczas wesela, ekstrawaganckich rzeczy w wielu krajach i gdzie du?y nacisk k?adzie si? na bi?uterii. bi?uteria panny m?odej wybrano bardzo uwa?nie upewniaj?c si?, ?e status spo?eczny i bezpiecze?stwo finansowe rodziny panny m?odej znajduje odzwierciedlenie w widocznym miejscu. Nie trzeba dodawa?, ?e bi?uteria jest bardzo starannie wspólnie koordynowane z wyprawk? panny m?odej. Bi?uteria jest po prostu prawo rzecz? dla ka?dej kobiety na ka?d? okazj?. To oszcz?dno?? pieni?dzy, a tak?e daje powód do afiszowa? strój jak równie? dodanie promieniowania zaufanie do u?ytkownika.